Uniwersytet Równych Szans

O projekcie

Projekt „Uniwersytet Równych Szans” powstał w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2023 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 736 240,75 zł, w tym 3 623 344,75 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.

logotypy

Kontakt

Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul.  Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: 52 346 11 75; tel.kom.: 504 162 661
e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl